Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa valtioneuvoston piirissä merenkulkuasioiden käsittelystä. LVM:lle kuuluvat merenkulku ja muu vesiliikenne, merentutkimus sekä satamat siltä osin kuin satamat eivät kuulu muun ministeriön toimialaan.

Merenkulkuasiat kuuluvat liikennepolitiikan osastolle, jossa näitä asioita varten on erityinen merenkulkuyksikkö. Se käsittelee asiat, jotka koskevat merenkulun ja muun vesiliikenteen elinkeinopolitiikkaa, merenkulun ja muun vesiliikenteen turvallisuutta, merikuljetuksiin liittyviä oikeudellisia vastuukysymyksiä ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen estämistä. Yksikkö käsittelee myös muita merenkulkuun ja vesiliikenteeseen liittyviä ympäristökysymyksiä lukuun ottamatta vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetusta kappaletavarana koskevia kuljetusmääräyksiä.

Ministeriön keskeisenä tehtävänä merenkulkusektorilla ovat muun muassa merenkulkupoliittiset toimenpiteet. Euroopan komission vahvistamat merenkulun valtiontuen suuntaviivat koskevat hyväksyttäviä merenkulun tukitoimenpiteitä. Myös Suomen tukijärjestelmän on oltava näiden suuntaviivojen mukainen.

Merenkulkupolitiikan alalla on kesäkuussa 2003 valmistunut laaja meriklusteria koskeva selvitys. Merenkulun strategiaa koskeva selvitys valmistui joulukuussa 2002.

Ministeriön alaisia laitoksia ovat muun muassa Merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos, Varustamoliikelaitos FINSTASHIP, Luotsausliikelaitos FINNPILOT, Merentutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja: www.mintc.fi