Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverket har som uppgift att främja trafiksäkerheten, en hållbar utveckling av trafiksystemet och att producera trafikrelaterade myndighetstjänster.

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) inledde sin verksamhet den 1 januari 2010. Trafi har bildats av Fordonsförvaltningscentralen (AKE), Luftfartsförvaltningen, Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktion och Järnvägsverket. Syftet med sammanslagningen av ämbetsverken är att uppnå synergifördelar och ökad effektivitet. Målet är att det finska trafiksystemets säkerhet och miljövänlighet är av internationell toppklass år 2015.

Det nya ämbetsverket har sitt huvudsäte i Helsingfors men har filialer runt om i Finland.

Sjöfart

Trafi är en aktiv aktör på internationella fora och representerar Finland inom de internationella organisationer där sjöfartsregelverk utarbetas. Grunden för allt sjösäkerhetsarbete är ett initiativrikt deltagande i beredningen av internationella regelverk liksom av föreskrifter och bestämmelser på det nationella planet.

Trafi ansvarar för fartygssäkerheten, sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar, för uppgifterna som lotsmyndighet och för säkerheten inom fritidsbåtssektorn i Finland. Genom besiktningar och inspektioner försäkrar man sig om att fartyg som trafikerar våra farvatten samt hamnarna uppfyller befintliga krav. Trafi fastställer också fartygens bemanning, beviljar behörighetsbrev och certifikat för fartygspersonalen samt för fartygs- och sjömansregister. Trafis sjöfartssektor tillhandahåller även framgent all service med anknytning till besiktning, inspektion, behörigheter och bemanning för rederier, mäklare, fartyg, hamnar och sjömän m.fl. Servicen utvecklas i en allt kundvänligare riktning bland annat genom tillhandahållande av ett ökat utbud av elektronisk kundtjänst.

All service för sjöfarare och de nya kontaktuppgifterna till de tjänster som Sjöfartsverket hittills producerat finns på adressen www.merenkulku.fi. Andra webbtjänster som upprätthålls av Trafis sjöfartssektor är www.veneily.fi, www.veneretki.fi och www.fornuftigtpasjon.fi.

Läs mera på: www.trafi.fi