Myndigheter

Kommunikationsministeriet
Kommunikationsministeriet
(KM) är inom statsrådet ansvarigt för behandlingen av sjöfartsfrågor. KM har hand om sjöfart, övrig vattentrafik och havsforskning samt hamnar till den del de inte hör till något annat ministeriums kompetensområde.

IMO – International Maritime Organization
Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO) är en specialorganisation underställd FN och behandlar tekniska sjöfartsfrågor.

Trafikverket
Trafikverket är ett ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som svarar för att servicenivån i trafiken på trafikleder som förvaltas av staten upprätthålls och utvecklas. Trafikverket bildades 1.1.2010 av Sjöfartsverkets farledsfunktioner, Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningens centralförvaltning.

Trafiksäkerhetsverket
Trafiksäkerhetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverket har som uppgift att främja trafiksäkerheten, en hållbar utveckling av trafiksystemet och att producera trafikrelaterade myndighetstjänster.

Vårt mål är att det finska Trafiksystemets säkerhet och miljövänlighet är av internationell toppklass.

Marinen
Finland är en sjöstat och sjövägarna har alltid haft stor betydelse. En dryg tredjedel av våra gränser är territorialvattengränser. Största delen av våra utrikesförbindelser går sjövägen eller över haven. Finlands marina karaktär framhävs av att befolkningen, näringslivet och förvaltningen är koncentrerade till södra och sydvästra Finland. Det är alltså mycket viktigt att vi kan trygga våra sjöförbindelser.

Gränsbevakningsväsendet
Grundandet av Finlands gränsbevakningsväsende år 1919, dess struktur och definieringen av dess uppgifter var en gång i tiden en säregen åtgärd som påverkades av landets geopolitiska läge. Sin nuvarande form fick Gränsbevakningen efter krigen genom sammanslagningen med Sjöbevakningen.