Hamnarna

kuvateksti

Vuosaari 24.11.2008

Det finländska hamnsystemet har urgamla traditioner. Enligt de äldsta befintliga dokumenten fick till exempel Nådendal och Raumo hamnrättigheter redan på 1440-talet. I början av år 1995 gjordes omfattande justeringar i den finländska hamnlagstiftningen, då riksdagen i grundlagsordningen upphävde de privilegier att hålla allmän hamn som Gustaf III beviljat städerna genom en högtidlig försäkran given den 23 februari 1789. Samtidigt stiftades lagen om privata allmänna hamnar.

Administrativt sett är de allmänna hamnarna i Finland i regel kommunala anläggningar eller affärsverk, men numera finns det också några kommunägda hamnar som har formen av aktiebolag. Industrin äger ett antal privata industrihamnar som bara hanterar gods och produkter från en industrianläggning i hamnens omedelbara närhet. Det finns också några privata hamnar som producerar allmänna hamntjänster för alla som behöver sådan service.

Hamnoperatörerna är privata bolag, av vilka flera erbjuder i tillägg till stuveriverksamhet även andra till hamnar hörande tjänster.

Schemat här intill beskriver företag som bedriver hamnverksamhet, företag som använder hamnarna, företag som producerar olika tjänster i hamnarna samt myndigheter som är verksamma i hamnarna.

Hamnorganisationer
Hamnbolag
– hamnverk och hamnaffärsverk
– ägarbolag
Hamnoperatörer
Hamnanvändare/kunder
Rederier
Landtrafikföretag
Avlastare
Varumottagare
Passagerare
Producenter av tjänster
Fartygsklarering
Spedition
Proviantering
Bunkring
Service och reparation
Bogsering
Lotsning
Isbrytning
Sjömansservice och sjömansmission
Myndigheter
Sjöfart
Tull
Polis
Miljö
Gränsbevakning

Omkring 85 procent av Finland utrikeshandel går sjöledes. Näringslivet och hela det övriga samhället är alltså i hög grad beroende av hamnarnas verksamhet. Det finns sammanlagt nästan 50 hamnar i Finland som sköter utrikestransporter och av dem är ett tiotal i Saimenområdet. Året runt-trafik försöker man säkra i totalt 23 s.k. vinterhamnar. De största hamnarna år 2011 var Sköldvik 18,4 milj.t, HaminaKotka 13,1 milj.t, Helsingfors 11,1 milj.t, Karleby 7,3 milj.t, och Nådendal 6,7 milj.t.

Linkar till finländska hamnar, hamnoperatörer och andra tjänster finner man under följande adresser: : www.satamaoperaattorit.fi, Finlands Hamnförbund och www.shipbrokers.fi.