Rederinäringen

kuvateksti

Det finns tiotals olika rederier i Finland. Några äger bara ett fartyg, andra flera fartyg och några äger inga fartyg alls utan är managementrederier som sköter fartyg ägda av utomstående.

Rederierna kan också delas in enligt den last de transporterar, till exempel tank- eller torrlastfartygsrederier som driver lasttrafik, rederier som idkar passagerarbilfärjetrafik eller passagerartrafik och bogserbåtsrederier.

I slutet av år 2011 seglade 683 (670 år 2010) handelsfartyg (längd >= 15 meter) under finsk flagg. Det sammanlagda bruttotonnaget var 1,61 (1,53) miljoner. År 2011 ägde de finländska rederierna 46 (49) utomlands registrerade handelsfartyg med ett sammanlagt bruttotonnage på 1,14 (1,19) miljoner. Rederierna hade dessutom 77(75) utländska fartyg på långtidsbefraktning, med ett sammanlagt bruttotonnage på 0,97 (0,95) miljoner. År 2011 finska fartygs andel i utrikes godstrafik var 29 (31)%, och i passagerartrafik 30 (31)%.

Våra sjötransporter

Circa 90 procent av vår export och 80 procent av vår import transporteras med fartyg. Över 60 procent av persontransporterna i utrikesfarten sköts också med fartyg.

Finlands export- och importtrafik är främst koncentrerad till hamnar i Östersjön, Nordsjön och till övriga hamnar i Europa.

Volymen av sjöburna utrikestransporter har fördubblats på 25 år. Ökningen har varit mycket jämn, i medeltal något 3 procent om året. Volymen av utrikes sjötransporter ökade år 2011 med nästan över 5 miljoner ton jämfört med året innan. Inom utrikes sjötransporter transporterades totalt 98,5 (93 år 2010) miljoner ton gods. Importen ökade med 5 procent jämfört med året innan och den uppgick till 54 (51) miljoner ton år 2011. Likaså ökade exporten med 6 (11) procent och den uppgick till 44 (42) miljoner ton. Finlands egna utrikeshandelstransporter ökade med 5 miljoner ton jämfört med året innan och år 2011 uppgick de totalt till 91 (drygt 86) miljoner ton. Transitotransporter uppgick till 7,5 (7,4) miljoner ton.

Det finländska tonnagets andel av sjötransporterna var 29 (31 år 2010) procent år 2011. På lång sikt har trenden varit sjunkande: på 1960-talet var det inhemska tonnagets andel i genomsnitt 51 procent, på 1970-talet 49 procent, på 1980-talet 46 procent och på 1990-talet 39 procent. Den finländska handelsflottans bruttotonnage ökade relativt jämnt ända till början av 1980-talet. I mitten av 1980-talet minskade handelsflottan starkt, men började igen öka på 1990-talet. Numera där finns numerärt mera handelsflotta, men det sammanlagda bruttotonnaget är långt därifrån de toppåren av 1980-talet.

Antalet sjöburna passagerare ökade från början av 1980-talet men tillväxten avstannade vid ingången till det nya millenniet. År 2011 transporterades 17,7 (17,4 år 2010) miljoner passagerare mellan Finland och utlandet (anlända + avresta), över 1,8% mera än föregående år. Sveriges andel var 51,5 (53,5) procent och Estlands 41,5 (40,1) procent.

Enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) kan stöd av statens medel beviljas för finska fartyg som är införda i handelsfartygsförteckningen. I denna förteckning kan på ansökan inskrivas sådana i det finska fartygsregistret införda passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret. År 2011 det var 109 (113 år 2010) fartyg i handelsfartygsförteckningen med ett sammanlagt bruttotonnage på 1,40 (1,33) miljoner. Den genomsnittliga åldern var 20 (21) år.