Bli medlem

Är du eller din sammanslutning intresserad av att arbeta för den marina kulturen och en mångsidig verksamhet i anslutning till havet?

Har du eller din sammanslutning något i anslutning till Sjöfartsförbundets verksamhet att ge andra personer eller samfund som är intresserade av den marina sektorn?

Vill du eller din sammanslutning göra era röster hörda i gemensamma marina frågor?

Sjöfartsförbundet strävar efter att vara en förbindelselänk i det finländska sjöklustret och kan vid behov främja också sådana områden av marin verksamhet och hobbyverksamhet som är i behov av större stöd.

Den marina sektorn behöver samarbete som gör det möjligt att tillvarata gemensamma intressen effektivare än nu.

Sjöfartsförbundets medlemmar består i huvudsak av representanter för sjöfart, hamnar, sjöfartstjänster, skeppsbyggnad, marinindustri och marinen samt andra som är engagerade i branschen. Förbundet har över 320 medlemmar, av vilka drygt 50 utgörs av sammanslutningar.

Medlemskap kan ansökas av en fysisk person eller sammanslutning som godkänns som medlem av förbundets styrelse. Medlemmarna erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek fastslås av förbundets årsmöte. Medlemsavgifterna år 2017 var 35 € för personmedlemmar och 200 € för sammanslutningar (100 € för ideella föreningar). I medlemsavgiften ingår som medlemsförmån en årgång av tidskriften Navigator. Ungdomar på högst 25 år betalar en medlemsavgift på 5 €, varvid Navigator inte ingår.

Man kan bli medlem genom att sända in nedanstående uppgifter per post eller e-post:

Namn: ………………………………………………………………..
Titel eller yrke: …………………………………………………….
Utdelningsadress: ………………………………………………..
Postkontor: …………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………..
e-post: ……………………………………………..
Jag vill bli personlig medlem
Jag vill bli sammanslutningsmedlem
Jag vill bli ungdomsmedlem (Födelsetid …………………….)
En kort beskrivning av mitt intresse för den marina sektorn, alltså varför jag vill bli medlem i Sjöfartsförbundet (frivillig):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Meddelande om godkänt medlemskap ges skriftligen efter det styrelsen sammanträtt, vilket sker 6–8 gånger om året.

I medlemsförmånerna ingår tidskriften Navigator, som behandlar sjöfartsfrågor på ett mångsidigt sätt. Medlemmarna har också rätt att, i regel kostnadsfritt, delta i alla evenemang som förbundet årligen arrangerar. Evenemangen försiggår oftast i huvudstadsregionen. Sjöfartsförbundets 75-årshistorik ingår också i medlemsförmånerna.

Förbundets adress

Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry
c/o Jouni Vainio
Niittykummuntie 6 A 5
02200 ESPOO

Telefon 044 023 2723 (endast vardagar 10.00 – 19.00), helst sms

email: meriliitto@gmail.com