Organisation

Sjöfartsförbundets organ är förbundets möte samt styrelse. Det högsta beslutsfattande organet, årsmötet, hålls årligen i mars eller april månad. På årsmötet behandlas bl.a. det gångna verksamhetsårets bokslut samt årsberättelse, medlemsavgiften för det kommande året samt val av styrelse och ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Förbundet har inget stadgeenligt höstmöte. Ett extraordinärt möte kan sammankallas, ifall förbundets styrelse ser ett behov därav, eller ifall en femtedel av förbundets medlemmar så önskar, för att behandla ett av dem framfört ärende. Denna uppmaning bör då skriftligen tillställas styrelsen.

Styrelsen verkar som Sjöfartsförbundets lagstadgade representant samt handhar förbundets löpande verksamhet, bl.a godkännandet av nya medlemmar. Styrelsen kan vid behov utnämna särskilda komittéer. De senaste åren har t.ex. historik-kommitteén samt utställningskomittéen verkat. Årsmötet väljer styrelseordföranden, två vice ordföranden samt 7-10 övriga styrelsemedlemmar.

Sjöfartsförbundets verksamhetsår är kalenderåret.

Sjöfartsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2017:

Mikko Niini, ordförande
Esko Mustamäki, 1. viceordförande
Pentti Kujala, 2. viceordförande

Markus Aarnio
Riku Anttila
Markus Karjalainen
Erkki Kotiranta
Kimmo Mäki
Laura Raikunen
Niklas Rönnberg
Jarkko Toivola
Tiina Tuurnala
David Lindström
Jouni Vainio, sekreterare meriliitto@gmail.com