Sjöfartsförbundets verksamhet

Föreningens namn är Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry. Hemorten är Helsingfors och verksamheten är riksomfattande. Enligt stadgarna skall förbundet ”fungera som en ideell och praktisk förbindelselänk mellan sina medlemmar till fromma för sjöfartskulturen i Finland samt väcka och upprätthålla en verksamhet som främjar marina aktiviteter”.

Medlemmarna består i huvudsak av representanter för sjöfart, hamnar, sjöfartstjänster, skeppsbyggnad och marinen samt andra som är engagerade i branschen. Förbundet har över 280 medlemmar, av vilka drygt 40 utgörs av sammanslutningar.

Sjöfartsförbundets verksamhet har länge varit koncentrerad på det finländska sjöklustret, alltså företag och sammanslutningar i sjöbranschen. Förbundet är ett marint samarbetsforum som framhäver den betydelse sjöfarten och annan marin verksamhet har för vårt land och som vill öka intresset för, kunskapen om och uppskattningen av sjöfartsbranschen. Trots att det över 80-åriga Sjöfartsförbundet arbetar på ideell basis och med frivilliga krafter är det en god länk och inflytandekanal till hela sjöklustret, till de politiska beslutsfattarna (framför allt riksdagen), och till pressen och den stora allmänheten.

Sjöfartsförbundet gör ställningstaganden i sin bransch. Senast tog förbundet ställning till sjöfartsmuseets placering. Sedan år 1986 har Sjöfartsförbundet delat ut hederspriset ”En bedrift inom sjöfarten” (”Merenkulun maineteko”) som erkänsla för betydande insatser för ökad kunskap om och uppskattning av sjöfartskulturen. Detta prestigefyllda pris har hittills utdelats sju gånger.

Sjöfartsförbundet utvecklar som bäst sin verksamhet så att det kan fungera som en förenande länk i det finländska sjöfartsklustret och utvidga sin verksamhet till de delområden av klustret som hittills har varit svagt representerade. Branschen behöver samarbete för att de gemensamma intressena skall kunna tillgodoses effektivare än nu.