Viranomaiset

IMO – International Maritime Organization
Kansainvälinen merenkulkujärjestö, International Maritime Organization (IMO) on YK:n alainen erikoisjärjestö, joka käsittelee teknisiä merenkulkukysymyksiä. Järjestön päämaja sijaitsee Lontoossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa valtioneuvoston piirissä merenkulkuasioiden käsittelystä. LVM:lle kuuluvat merenkulku ja muu vesiliikenne, merentutkimus sekä satamat siltä osin kuin satamat eivät kuulu muun ministeriön toimialaan.

Liikennevirasto
Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä.
Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Trafi on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka edustaa Suomea merenkulun säädöstöä laativissa järjestöissä. Meriturvallisuustyö alkaa aloitteellisesta osallistumisesta lakien, asetusten ja säädösten valmisteluun niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Trafi vastaa alusturvallisuudesta, alusten ja satamarakenteiden turvatoimista, luotsauksen viranomaistehtävistä sekä veneilyn turvallisuudesta Suomessa. Tarkastuksilla ja katsastuksilla pyritään siihen, että maamme vesillä liikennöivät laivat samoin kuin niitä palvelevat satamat täyttävät asetetut vaatimukset. Lisäksi Trafi määrittää alusten miehityksen, myöntää laivaväen pätevyyskirjat ja -todistukset sekä pitää alus- ja merimiesrekisteriä.

Merivoimat
Merivoimat on puolustusvoimien itsenäinen puolustushaara, jonka tehtävänä on merialueemme valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen, alueloukkausten torjunta sekä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaaminen. Merivoimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saariston vaativissa olosuhteissa. Merivoimat johtaa myös valtakunnallista merivalvontaa.

Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitoksen päätehtävä on rajavalvonta maastorajalla ja merialueella, johon liittyvät alueellisen koskemattomuuden valvonta rajavyöhykkeellä ja Suomen merialueilla, sekä henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla.