Gränsbevakningsväsendet

Grundandet av Finlands gränsbevakningsväsende år 1919, dess struktur och definieringen av dess uppgifter var en gång i tiden en säregen åtgärd som påverkades av landets geopolitiska läge. Sin nuvarande form fick Gränsbevakningen efter krigen genom sammanslagningen med Sjöbevakningen. Huvuduppgiften är att bevaka gränserna både i land och till havs och innefattar övervakningen av den territoriella integriteten i gränszonen och på Finlands territorialvatten och persontrafikens gränskontroller vid gränsövergångarna i land, i hamnarna och på flygplatserna.

Gränsbevakningen bygger på patrullering till lands, till havs och i luften samt på sinnesobservationer och en mångsidig användning av övervakningssystem. Till havs utförs grundbevakningen främst med hjälp av radar- och kamerasystem. Lägesbilden kompletteras med patrullering med luftfarkoster, patrullfartyg och patrullbåtar. Gränsbevakningen samarbetar också till havs med den svenska kustbevakningen och den estniska gränsbevakningen.

Gränsbevakningen leder sjöräddningsverksamheten och utför spaningar och sjuktransporter på sitt bevakningsområde. Gränsbevakningen assisterar polisen i upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet i gräns- och havsområdena, om fallet är brådskande eller kräver sådan specialmateriel som Gränsbevakningen förfogar över. Landets försvar har alltid varit en viktig uppgift för Gränsbevakningen, som samarbetar med försvarsmakten.

Gränsbevakningen leds av en chef som till sin hjälp har en stab som samtidigt utgör inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Gränsbevakningen består av fyra gränsbevakningssektioner, två sjöbevakningssektioner, bevakningsflygdivisionen samt gräns- och sjöbevakningsskolan som utbildar personal.

Gränsbevakningen har omkring 3 100 anställda. Ett litet antal beväringar som fullgör sin värnplikt utbildas vid kustjägarkompanierna. Huvuddelen av befälets grundutbildning ges vid försvarsmaktens skolor. Gräns- och sjöbevakarna får sin grundutbildning vid gräns- och sjöbevakningsskolan, som också ger den fortsatta och kompletterande utbildning som personalen behöver för sina uppgifter.

Läs mera på: www.rvl.fi