Marinen

Finland är en sjöstat och sjövägarna har alltid haft stor betydelse. En dryg tredjedel av våra gränser är territorialvattengränser. Största delen av våra utrikesförbindelser går sjövägen eller över haven. Finlands marina karaktär framhävs av att befolkningen, näringslivet och förvaltningen är koncentrerade till södra och sydvästra Finland. Det är alltså mycket viktigt att vi kan trygga våra sjöförbindelser.

De politiska förändringarna i Östersjöområdet har påverkat alla kuststaters sjöstrategiska ställning. Norra Östersjön har fått större betydelse. Det ställer växande krav på vårt lands försvarspolitik. Handels- och militärpolitiken i fråga om sjöförbindelserna är av central betydelse för vår välfärd och vår säkerhet. Det understryks av att de finländska kärnområdena är belägna i närheten av Östersjön och att Finland under fredstid ansvarar för försvaret av det demilitariserade Åland.

Finland har inga strategiskt viktiga objekt, främmande beväpnade styrkor eller betydande naturtillgångar som kunde göra landet till föremål för ett anfall. Däremot kan finländskt territorium användas som transitområde mot en tredje part och Östersjön är då av särskilt stor betydelse. Marinens viktigaste uppgifter är att försvara Finlands kust- och havsområden och övervaka att våra territorialvatten inte kränks.

Marinen är en del av sjöförsvaret, vars uppgift är att övervaka den territoriella integriteten, avvärja territoriella kränkningar och anfall från havet samt skydda de för nationen viktiga sjöförbindelserna och sjötrafiken. Marinen leder också den riksomfattande territorialvattenövervakningen.

Försvaret av Åland, som enligt statsfördrag är demilitariserat under fredstid, ställer speciella krav på sjöförsvaret. Även om inga försvarsförberedelser kan genomföras på Åland under fredstid, förutsätter Finlands ställning som självständig stat att områdets integritet skyddas. Det måste beaktas i planeringen av marinen och utvecklingen av tygmateriel.

Marinens beväringsutbildning syftar till att utbilda och träna värnpliktiga för uppgifter inom det militära försvaret till sjöss och vid kusterna. Utbildningen är indelad i flottutbildning och kustförbandsutbildning. Flottförbanden får däck- och maskinutbildning, kustförbanden kustartilleri- och kustinfanteriutbildning. Utbildningslinjerna omfattar närmare 50 specialområden. Beväringarna utväljs i regel redan vid uppbåden för tjänstgöring vid kust- och flottförbanden.

Skärgårdshavets och Finska vikens marinkommandon svarar för utbildningen inom sina områden. Nylands Brigad i Ekenäs utbildar på svenska också kustförband och kustjägare samt ett mobilt kustartilleri. Marinens stamanställda officerare och de beväringar som utbildas till reservofficerare får i huvudsak sin utbildning vid Sjökrigsskolan på Sveaborg.

Marinens organisation

Marinen erbjuder beväringarna möjlighet att efter avslutad värnplikt göra yrkeskarriär antingen i militära eller civila uppgifter. Arbetet tillsammans med människor är utmanande, ansvarsfullt, tekniskt och internationellt. Det är bara genom militärutbildning man kan bli yrkesofficerare eller få andra militära tjänster. Civila arbetsuppgifter och specialofficersuppgifter förutsätter i allmänhet lämplig civilutbildning.

Läs mera på: www.mil.fi