IMO – International Maritime Organization

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO) är en specialorganisation underställd FN och behandlar tekniska sjöfartsfrågor. Organisationen har sitt huvudkvarter i London. I IMO behandlas framför allt frågor gällande sjösäkerhet, förhindrande av nedsmutsning av haven, rättsliga sjöfartsfrågor och teknisk hjälp i sjöfartssektorn till utvecklingsländer. Organisationen inledde sin verksamhet år 1958 och har för närvarande 164 medlemsstater. IMO:s generalförsamling sammanträder vartannat år. Organisationen har också ett råd och två tekniska huvudkommittéer, nämligen sjösäkerhetskommittén och kommittén för skydd av den marina miljön. Andra viktiga kommittéer är den juridiska kommittén och kommittén för tekniskt samarbete. I organisationen ingår också ett stort antal tekniska underkommittéer som bereder olika tekniska ärenden för vidarebehandling främst i sjösäkerhetskommittén.

Läs mera på: www.imo.org