Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet (KM) är inom statsrådet ansvarigt för behandlingen av sjöfartsfrågor. KM har hand om sjöfart, övrig vattentrafik och havsforskning samt hamnar till den del de inte hör till något annat ministeriums kompetensområde.

Sjöfartsfrågorna hör till den trafikpolitiska avdelningen som för ändamålet har en speciell sjöfartsenhet. Den behandlar ärenden som gäller näringspolitik och säkerhet inom sjöfart och övrig vattentrafik, rättsligt ansvar beträffande sjötransporter och förhindrandet av vattenförorening orsakad av fartyg. Enheten behandlar också andra miljöfrågor rörande sjöfart och vattentrafik med undantag av transportbestämmelserna för sjö- och insjötransporter av farliga ämnen som styckegods.

Till ministeriets centrala uppgifter i sjöfartssektorn hör att vidta sjöfartspolitiska åtgärder. De av Europeiska kommissionen fastställda riktlinjerna för statsunderstöd till sjöfarten gäller godtagbara stödåtgärder för sjöfarten. Det finländska stödsystemet skall också motsvara dessa riktlinjer.

I fråga om sjöfartspolitik färdigställdes i juni 2003 en omfattande utredning av sjöklustret. En sjöfartsstrategisk utredning blev klar i december 2002.

Under KM lyder bland annat Sjöfartsverket, Rederiverket FINSTASHIP, Lotsverket FINNPILOT, Havsforskningsinstitutet och Meteorologiska institutet.

Mer information: www.mintc.fi