En Bedrift inom Sjöfarten

I början av 1980-talet föddes i Sjöfartsförbundets styrelse idén att dela ut ett särskilt hederspris som erkänsla för betydande insatser för ökad kunskap om och uppskattning av sjöfartskulturen. Så tillkom ”Merenkulun maineteko – En bedrift inom sjöfarten”, vars regler godkändes år 1983. Enligt reglerna är avsikten med priset ”att vara en erkänsla för betydande arbete för ökad kunskap om och uppskattning av sjöfartskulturen i Finland i enlighet med Sjöfartsstiftelsens stadgar”. Mottagaren kan vara en privatperson, en grupp personer, ett samfund, ett företag eller en institution, ett särskilt evenemang eller projekt eller en permanent organiserad verksamhet. Priset utgörs av ett diplom och en på diplomet fäst medalj. Medaljen är designad och tillverkad av konstnären Hannu Veijalainen (Oy Tillander Ab).

För att framhålla prisets betydelse och ändamål delade Sjöfartsförbundet ut detta pris för första gången i samband med sitt 60-årsjubileum år 1986. Det första hederspriset överräcktes i två exemplar vid förbundets jubileumsmöte den 15 maj 1986 och mottagare var arrangörerna av utställningen ”Sea Finland” i Greenwich i London sommaren 1985, Finlands sjöfartsmuseum och National Maritime Museum i Greenwich.

Vid samma tillfälle överräcktes nummer 2 av hederspriset till den svenska ytbärgaren Sven Selling, som på ett förtjänstfullt sätt bidrog till att rädda besättningen från det finländska fartyget Karelia som gick under i mars 1986.

Det tredje hederspriset överräcktes vid Sjöfartsförbundets årsmöte på ms Cinderella den 11 april 1990 till sjöfartsrådet Gunnar Eklund för hans förtjänstfulla arbete för den finländska sjöfarten och speciellt för hans banbrytande insatser för startandet och utvecklandet av bilfärjetrafiken på Östersjön.

Hederspris nummer 4 överräcktes den 7 november 1996 till konstnären Erkki Riimala för hans mångåriga arbete för att göra den finländska sjöfarten känd och särskilt med anledning av det av honom redigerade omfattande verket Navis Fennica i fyra band, den första historiken som behandlar Finlands sjöfart, skeppsbyggnad, hamnar och andra delområden inom användning av havet.

Sjöfartsförbundet överräckte hederspris nummer 5 den 23 februari 1998 till koncernchefen Martin Saarikangas, som på 1990-talet förde Finlands skeppsbyggnad till en ny blomstring och samtidigt som en synlig gestalt lyfte fram skeppsbyggnadens och sjöfartens betydelse för vårt land.

Hederspris nummer 6, som överräcktes till John Nurminens Stiftelse den 26 april 2004, är en erkänsla för stiftelsens arbete för en ökad kännedom om Finlands sjöfartshistoria och sjöfarten i dag.

Hederspriset ”En bedrift inom sjöfarten” beviljades för sjunde gången den 25 april 2006 och tilldelades projektet ”Skonaren Helena i Joutsens kölvatten”. Projektet är resultatet av en fin idé och samarbete mellan flera olika kretsar. Genom att dra nytta av Finlands sjöhistoria och sjötraditioner har man gett särskilt ungdomar möjligheten att lära känna havet och sjöfarten och uppleva unika och krävande utmaningar på oceanseglingar med skonaren Helena i skolfartyget Suomen Joutsens kölvatten.

Med modern elektronisk och tryckt kommunikation har man också kunnat göra den stora allmänheten medveten om projektet genom att berätta om havet, sjöfarten och ungdomsarbetet till sjöss. Liksom sin förebild har skonaren Helena spritt information om Finland och gett en positiv bild av landet i de hamnar och länder hon har besökt.

Hederspriset överräcktes i Åbo den 9 maj 2006 då Helena återvände från sin resa i kölvattnet av Joutsens femte seglats. Det delades ut i två exemplar av vilka ett bevaras ombord på fregatten Suomen Joutsen och ett på skonaren Helena.